การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งมิติ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล เพื่อพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพและส่งมอบสินค้า และบริการที่ดีและตรงกับความต้องการของลูกค้าไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร โดยมีห่วงโซ่คุณค่า ของธุรกิจ ดังนี้

ห่วงโซ่คุณค่า กระบวนการ ผู้เกี่ยวข้อง
1. การจัดหาที่ดิน
และแหล่งเงินทุน
 • จัดหาทำเลที่มีศักยภาพ ไม่มีปัญหาด้านคดีความ
 • จัดซื้อจัดจ้าง เจรจาซื้อขายโปร่งใส
 • กำหนดกลุ่มลูกค้า และวิเคราะห์คู่แข่ง
 • จัดเตรียมแหล่งเงินทุน
 • พนักงาน
 • เจ้าของที่ดิน
 • ชุมชน
2. การออกแบบโครงการ
 • การออกแบบพื้นที่โครงการ
 • การออกแบบอาคารให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยยึดหลัก Human Centric
 • การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางและทิวทัศน์โดยรอบ
 • การคัดสรรวัสดุในการก่อสร้างที่มีคุณภาพ
 • การขออนุญาตก่อสร้างที่ถูกต้องตามกฏหมาย
 • พนักงาน
 • คู่ค้า
 • หน่วยงานภาครัฐ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
 • คัดเลือกผู้รับเหมาอย่างเป็นธรรม
 • จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพสูงจากผู้ผลิตหลายราย
 • พนักงาน
 • คู่ค้า
4. การขายและการตลาด
 • การให้ข้อมูลชัดเจนแก่ลูกค้า
 • การดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า
 • การสำรวจความพึงพอใจ
 • เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาด
 • กิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด
 • ลูกค้า
 • พนักงาน
 • สถาบันการเงิน
 • คู่ค้า
5. การก่อสร้าง
 • มีเกณฑ์คัดเลือกผู้รับเหมา มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นธรรม
 • คัดสรรวัสดุในการก่อสร้างที่มีคุณภาพ
 • ดูแลด้านสภาวะแวดล้อมให้แก่ชุมชน ไม่กระทบต่อชุมชนรอบข้าง
 • การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณการปล่อยมลภาวะ การทิ้งของเสียจากการก่อสร้างทั้งทางตรงทางอ้อม
 • ปฏิบัติตามระเบียบราชการ
 • ดูแลรับเรื่องร้องเรียน
 • พนักงาน
 • คู่ค้า
 • ชุมชน
 • หน่วยงานภาครัฐ
6. การส่งมอบ และการโอนกรรมสิทธิ์
 • อำนวยความสะดวกด้านการซื้อขาย ขอสินเชื่อ
 • การตรวจรับ และแก้ไขงาน การโอนกรรมสิทธิ์
 • ลูกค้า
 • พนักงาน
 • หน่วยงานภาครัฐ
 • สถาบันการเงิน
7. บริการหลังการขาย
 • นิติบุคคล
 • การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
 • ดูแลรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางออฟไลน์ และออนไลน์ (Call Center)
 • ลูกบ้าน
 • พนักงาน

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

จากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อพิจารณาประเมินระดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในการตอบสนองความคาดหวังและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการสื่อสาร การตอบสนองความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ถือหุ้น
 • ผลการดำเนินงานที่เติบโต อย่างต่อเนื่อง
 • ผลตอบแทนจากการลงทุน
 • บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้
 • รายงานประจำปี
 • การประชุมผู้ถือหุ้น
 • การพบนักวิเคราะห์และนักลงทุน
 • การจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสม
 • เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจอย่างครบถ้วนโปร่งใส
 • ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
 • ยึดหลักธรรมาภิบาล
ลูกค้า
 • ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
 • สร้างความพึงพอใจ บริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ
 • เคารพสิทธิของผู้บริโภค
 • www.origin.co.th
 • FB : Origin Property
 • Call Center: 02 0300000
 • App : Origin Connect
 • CRM และแบบสำรวจ ความคิดเห็น
 • ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน ด้วยการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงปริการด้วยความรวดเร็ว
 • รักษาความลับของลูกค้า
พนักงาน
 • ความเท่าเทียมและสิทธิ ขั้นพื้นฐาน
 • สวัสดิการและค่าตอบแทน ที่เหมาะสม
 • ความมั่นคงและความก้าวหน้า ในอาชีพ
 • www.origin.co.th
 • FB : Origin Careers
 • ระบบ MyOrigin
 • แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงาน
 • กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม
 • ดูแลและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
 • สนับสนุนศักยภาพการทำงาน อัตรา ค่าตอบแทน สวัสดิการ การแต่งตั้ง และโยกย้ายอย่างเป็นธรรม
 • กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
คู่ค้า
 • การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
 • ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ยุติธรรม
 • ปฏิบัติงานตรงตามสัญญา
 • สร้างความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ
 • สุขอนามัย และความปลอดภัย ในการทำงาน
 • การเคารพในสิทธิมนุษยชน
 • การเปิดรับข้อร้องเรียน
 • ประเมินความพึงพอใจ
 • Supplier Engagement และกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์
 • การอบรมและแบ่งปันความรู้
 • www.origin.co.th
 • Supplier’s code of conduct
 • ปฏิบัติตามกรอบการจัดซื้อจัดจ้าง และบริการอย่างสุจริต
 • ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักกการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กำหนดแผนธุรกิจร่วมกัน
 • แบ่งปันองค์ความรู้
ชุมชน
 • มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
 • การป้องกันผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ เช่น การก่อสร้าง เสียง ฝุ่น
 • กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
 • แบบสำรวจความคิดเห็น
 • www.origin.co.th
 • สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยให้ กับสังคม และสิ่งแวดล้อม
 • เมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ของชุมชนและสังคม
 • สำรวจความต้องการ ความพึงพอใจ และผลกระทบของชุมชน
คู่แข่ง
 • การแข่งขันที่เป็นธรรม
 • ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
 • ดำเนินการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เจ้าหนี้
 • ชำระหนี้คืนตรงตามกำหนดเวลา
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด
 • www.origin.co.th
 • FB : Origin Property
 • Call Center : 02 0300000
 • สัญญาและเงื่อนไขการชำระหนี้
 • ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการชำระหนี้
 • ดำเนินการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หน่วยงานราชการ
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
 • การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 • รายงานประจำปี
 • รายงานมาตรการผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
 • www.origin.co.th
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ