ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2565

เวลา 13:15 - 14:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2565

เวลา 13:15 - 14:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2565

เวลา 13:15 - 14:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2564

เวลา 13:15 - 14:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์