ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริษัท บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ บริษัทฯ ”)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ORI
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000381
จำนวนหุ้นจดทะเบียน หุ้นสามัญ 2,452,862,453 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียน 1,545,776,222.50 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 1,226,431,226.50
มูลค่าหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02 030 0000
โทรสาร 02 398 8066
ที่อยู่สำหรับติดต่อ ชั้น 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค
เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์บริษัท www.origin.co.th