แบบเสนอคำถามล่วงหน้า

แบบเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI) ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม กัน จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 กรอกข้อความตามรายละเอียดด้านล่างนี้ให้ครบทุกช่อง และส่งกลับมายังบริษัทภายใน วันที่ 20 เมษายน 2565

เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามจากผู้ถือหุ้นนำเรียนหารือประธานกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาคำถามที่เป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคำถามที่ผ่านความเห็นชอบจากบริษัท จะได้รับการชี้แจงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

กรณีที่ท่านมีเอกสารประกอบการพิจารณา สามารถส่งมาทาง

Email: warisa.w@origin.co.th, darun.k@origin.co.th หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI)
ชั้น 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค
เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260