ORI - แจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ใบรับรองการจองซื้อหุ้น
รายละเอียดวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน BRI (แบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น)
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลสรุป (Executive summary) ของหนังสือชี้ชวนของ BRI
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใดๆ ที่ถือหุ้นของบริษัทแทนบุคคลอื่น
หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น