รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย พีระพงศ์ จรูญเอก 693,606,354 28.28
2. บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 618,779,918 25.23
3. นาง อารดา จรูญเอก 167,457,556 6.83
4. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 101,920,000 4.16
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 70,164,420 2.86
6. นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล 34,100,000 1.39
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 31,047,244 1.27
8. นาง พรรณี พิทยายน 24,835,575 1.01
9. นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล 22,300,000 0.91
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 20,244,154 0.83