รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นาย พีระพงศ์ จรูญเอก 693,606,354 28.28
2.  บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 618,779,918 25.23
3.  นาง อารดา จรูญเอก 167,457,556 6.83
4.  นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 104,373,400 4.26
5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 98,319,028 4.01
6.  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 42,742,000 1.74
7.  นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล 38,790,000 1.58
8.  STATE STREET EUROPE LIMITED 27,292,577 1.11
9.  นาง พรรณี พิทยายน 24,835,575 1.01
10.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 16,644,344 0.68