การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปี ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หรือ เหมาะสม

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
28/02/2565 09/05/2565 24/05/2565 เงินปันผล 0.42 บาท 01/07/2564-31/12/2564
11/08/2564 24/08/2564 09/09/2564 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/2564-30/06/2564
29/04/2564 07/05/2564 18/05/2564 เงินปันผล 0.39 บาท 01/10/2563-31/12/2563
24/12/2563 08/01/2564 22/01/2564 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/2563-30/09/2563
14/05/2563 01/09/2563 25/09/2563 เงินปันผล 0.29 บาท 01/07/2562-31/12/2562
14/08/2562 28/08/2562 13/09/2562 เงินปันผล 0.205 บาท 01/01/2562-30/06/2562
25/04/2562 02/05/2562 15/05/2562 เงินปันผล 0.30 บาท 01/10/2561-31/12/2561
22/12/2561 04/01/2562 18/01/2562 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/2561-30/09/2561
10/08/2561 16/10/2561 31/10/2561 หุ้นปันผล 2.00 : 1.00 หุ้น 01/01/2561-30/06/2561
เงินปันผล 0.04 บาท
28/02/2561 08/05/2561 25/05/2561 เงินปันผล 0.55 บาท 01/07/2560-31/12/2560
23/09/2560 05/10/2560 20/10/2560 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/2560-30/06/2560
28/02/2560 17/04/2560 03/05/2560 หุ้นปันผล 2.50 : 1.00 หุ้น 01/10/2559-31/12/2559
เงินปันผล 0.04 บาท
14/11/2559 24/11/2559 29/12/2559 หุ้นปันผล 1.50 : 1.00 หุ้น 01/07/2559-30/09/2559
เงินปันผล 0.0371 บาท
13/08/2559 29/08/2559 12/09/2559 เงินปันผล 0.104 บาท 01/01/2559-30/06/2559
24/02/2559 08/03/2559 04/05/2559 หุ้นปันผล 10.00 : 1.00 หุ้น 01/07/2558-31/12/2558
เงินปันผล 0.16667 บาท