กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2560
My Life My Origin
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2559
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2560