ข้อมูลผู้ค้าหลักทรัพย์ (ตั๋วแลกเงิน)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 02-165-5555
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02-544-5740
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ถ. พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-273-3337
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02-009-8889