คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
13 พฤษภาคม 2564
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น
กรรมการ ไม่มี
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
 • DCP รุ่นที่ 116/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร วิทยาการการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) AMM รุ่นที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 (บยส.) วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การทำงาน
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด
2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทอง จำกัด
2563 – 2564 ที่ปรึกษาประธาน บริษัท ทิพยประกัน จำกัด (มหาชน)
2563 – 2563 กรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 – 2563 กรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2558 – 2563 กรรมการ และผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน
2558 – 2561 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2551 – 2557 กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
บริษัทหรือองค์กรอื่น
3 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
* ได้รับการแต่งตั้งแทนคุณกนกไพลิน วิไลแก้ว ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาของวาระที่เหลืออยู่ของคุณกนกไพลิน วิไลแก้ว