คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

นายพีระพงศ์ จรูญเอก
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
16 ธันวาคม 2552
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น
กรรมการ 693,606,354 หุ้น (ร้อยละ 28.277)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 167,457,556 หุ้น (ร้อยละ 6.827)
บริษัท ทุนพีระดา จำกัด 618,779,918 หุ้น (ร้อยละ 25.226)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
เป็นสามีของนางอารดา จรูญเอก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย​เกษมบัณฑิต​
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท Master Degree of Engineering, University of New South Wales, Australia
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการฝึกอบรม
  • DCP รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • International Construction and Engineering Contract, The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27
  • หลักสูตร บสพ. รุ่นที่ 4/2563 "การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ"
ประสบการณ์การทำงาน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
2554 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
บริษัทหรือองค์กรอื่น
2 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
* ต่อวาระครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 วันที่ 30 เมษายน 2558 * ต่อวาระครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
* ต่อวาระครั้งที่ 3 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 29 เมษายน 2564