คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6 กุมภาพันธ์ 2557
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
สัดส่วนการถือหุ้น
กรรมการ 1,086,354 หุ้น (ร้อยละ 0.044)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certificate in Management Development Program The Wharton School of the University of Pennsylvania
  • Certificate in Inno-Leadership program INSEAD University (France)
  • Certificate “Executive development Program” Graduate School of business, Columbia University
ประวัติการฝึกอบรม
  • DAP รุ่นที่่ SCC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • DCP รุ่นที่่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน ปรึกษาสำนักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบละกรรมการอิสระ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2558 - 2559 กรรมการอิสระ บริษัท นกสกู๊ต แอร์ไลน์
2548 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
3 บริษัท
บริษัทหรือองค์กรอื่น
ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
* ต่อวาระครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 5 เมษายน 2559 * ต่อวาระครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562