คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6 กุมภาพันธ์ 2557
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น
กรรมการ 4,857 หุ้น (ร้อยละ 0.000)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทอ. โรงเรียนนายเรืออากาศ
  • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 28
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
ประวัติการฝึกอบรม
  • DAP รุ่นที่ 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • DCP รุ่น ที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงภาครัฐ
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2552 - 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บูรพาเทคนิคอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บูรพาเทคนิคอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556 รองประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
2555 - 2556 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท วิทยุการบินแห่ง ประเทศไทย จำกัด
2552 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
2552 - 2554 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
2 บริษัท
บริษัทหรือองค์กรอื่น
ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
* ต่อวาระครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 5 เมษายน 2559 * ต่อวาระครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562