คณะผู้บริหาร

นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
13 พฤศจิกายน 2557
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น
กรรมการ 733,509 หุ้น (ร้อยละ 0.030)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 50 หุ้น (ร้อยละ 0.000)
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท โครงการพิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
  • หลักสูตร บสพ. รุ่นที่ 4/2563 "การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ"
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
2560 กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2552 - 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชีวาทัย จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
บริษัทหรือองค์กรอื่น
1 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี