คณะกรรมการบริหาร

นายเกรียงไกร กรีบงการ
กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
10 สิงหาคม 2561
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น
กรรมการ 100,000 หุ้น (ร้อยละ 0.005)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการฝึกอบรม
  • -
ประสบการณ์การทำงาน
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารองค์กร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563 กรรมการ บริษัท พรีโม เซอวิส โซลูชั่น จำกัด
2560 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม เซอวิส โซลูชั่น จำกัด
2552 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
2552 - 2559 ประธานคณะกรรมการกลุ่ม บริษัท 304 พลาซ่า จำกัด
2552 - 2559 กรรมการบริษัทกลุ่ม บริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด
2552 - 2559 กรรมการ บริษัท ทวาราวดี รีสอร์ท จำกัด
2552 - 2559 ประธานคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
บริษัทหรือองค์กรอื่น
ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี