คณะกรรมการบริหาร

นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว
กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3 สิงหาคม 2558
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น
กรรมการ 141,258 หุ้น (ร้อยละ 0.006)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการฝึกอบรม
  • -
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2563 - 2564 กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
2558 - 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีอาวุโส บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด
2554 - 2558 ผู้จัดการแผนกการเงินโครงการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2554 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2552 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เอ็นพีเอส โอเซี่ยนสตาร์ จำกัด
2547 - 2552 รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
บริษัทหรือองค์กรอื่น
1 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี