คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

นางอารดา จรูญเอก
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
16 ธันวาคม 2552
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอำนวยการ / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
สัดส่วนการถือหุ้น
กรรมการ 167,457,556 หุ้น (ร้อยละ 6.827)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 693,606,354 หุ้น (ร้อยละ 28.277)
บริษัท ทุนพีระดา จำกัด 618,779,918 หุ้น (ร้อยละ 25.226)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
เป็นภริยาของนายพีระพงศ์ จรูญเอก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท Master of Commerce, Commerce and Accountancy Faculty, Sydney University, Australia
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
  • DAP รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • RCL รุ่นที่ 4/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ประธานอำนวยการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
2552 - 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2552 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
บริษัทหรือองค์กรอื่น
2 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
* ต่อวาระครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 วันที่ 30 เมษายน 2558 * ต่อวาระครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
* ต่อวาระครั้งที่ 3 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 29 เมษายน 2564