คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
18 มิถุนายน 2559
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
สัดส่วนการถือหุ้น
กรรมการ ไม่มี
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
  • DCP รุ่นที่ 162/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Director Diploma Program รุ่นที่ 36/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท วัน ลอว์ คลับ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช็อกโกทอส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนทศกัณฐ์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอโอวันแบรนด์ดิ้ง จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวลลอว์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฌอร่า จํากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอชเคพี จํากัด
2558 - ปัจจุบัน Partner บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด
2559 - 2562 กรรมการ บริษัท เฟิร์ม จำกัด
2561 - 2562 กรรมการ บริษัท 159 แคปปิตอล จำกัด
2561 - 2561 กรรมการ บริษัท เจ เค เอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
2560 - 2562 กรรมการ บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2559 - 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด
2559 - 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
2557 - 2562 Partner บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด
2558 - 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
2554 - 2558 Partner บริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด
2553 - 2557 Partner บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด
2551 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและภาษี บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
1 บริษัท
บริษัทหรือองค์กรอื่น
10 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
* ต่อวาระครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 * ต่อวาระครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563