คณะกรรมการบริษัท

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
9 พฤษภาคม 2558
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
Shareholding
สัดส่วนการถือหุ้น
กรรมการ ไม่มี
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท การบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
  • DCP รุ่นที่ 124/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • RCP รุ่นที่ 45/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Credit Rating Analysis - Organized by ASEAN Forum on Credit Rating Agencies (AFCRA) in: Malaysia; Indonesia; Philippines and Thailand
  • Credit Rating Analysis - Organized by Standard & Poor’s, New York
  • Corporate Banking and Project Financing - Organized by Fortis Bank SA/NV, Brussels, Belgium
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2564 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด
2562 – 2564 ประธานกรรมการ บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
2559 - 2564 กรรมการ บริษัท บริทาเนีย จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
2553 - 2557 กรรมการ บริษัท พฤกษา-เอชดีซีเฮาส์ซิ่ง จำกัด
2553 - 2557 กรรมการ บริษัท พฤกษา - โมฮัน มูธา เรียล เอสเตท จำกัด
2553 - 2557 กรรมการ บริษัท พฤกษา ลักโซร่า เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
2552 - 2557 กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2552 - 2557 กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซี่ส์ จำกัด
2552 - 2557 กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซี่ส์ เซอร์วิส จำกัด
2552 - 2557 กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
บริษัทหรือองค์กรอื่น
3 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
* ต่อวาระครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันที่ 4 เมษายน 2560
* ต่อวาระครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 29 เมษายน 2564