คณะกรรมการบริษัท

นายนิวัติ ลมุนพันธ์
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
10 ตุลาคม 2557
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น
กรรมการ ไม่มี
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49
  • หลักสูตรการเมืองการปกครองผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ( ปปร.9 )
ประวัติการฝึกอบรม
  • DAP รุ่นที่ 105/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • DCP รุ่นที่ 269/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • RCP รุ่นที่ 44/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • AACP รุ่นที่ 36/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2564 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
2560 - 2564 ประธานกรรมการ บริษัท บริทาเนีย จำกัด
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พรีโม เซอวิส โซลูชั่น จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2558 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง กระทรวงมหาดไทย
2554 - 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
บริษัทหรือองค์กรอื่น
4 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
* ต่อวาระครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 * ต่อวาระครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563