คณะกรรมการบริษัท

นายสหัส ตรีทิพยบุตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6 กุมภาพันธ์ 2557
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้น
กรรมการ 799,188 หุ้น (ร้อยละ 0.033)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท MS in Computer and Information Sciences, Syracuse University, USA
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถิติบัณฑิต)
ประวัติการฝึกอบรม
  • DAP รุ่นที่ 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • SFE รุ่นที่ 17/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • HMS รุ่น ที่ 2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2564 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เทรดสยาม จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ ไทย จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2556 - 2562 กรรมการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด
2551 - 2563 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
2551 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
2547 – 2551 กรรมการ บริษัท เทรดสยาม จำกัด
2547 - 2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
2 บริษัท
บริษัทหรือองค์กรอื่น
1 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
* ต่อวาระครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 5 เมษายน 2559 * ต่อวาระครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562