การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เอกสารแนบ
1. สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) (ESOP)
2. สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) (ESOP Warrant)
3. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
4. สำเนาข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
6. ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
7. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบ
1. One Report 2563 และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ QR CODE)
2. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
4. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
5. สำเนาข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนที่สถานที่จัดประชุม : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
7. หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
9. มาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แนวทางการเข้าร่วมการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564