รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย พีระพงศ์ จรูญเอก 693,606,354 28.32
2. นาง อารดา จรูญเอก 449,806,356 18.37
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 126,241,044 5.15
4. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 121,550,000 4.96
5. บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 115,500,000 4.72
6. ด.ช. พีระ จรูญเอก 101,639,959 4.15
7. ด.ญ. รดา จรูญเอก 101,639,959 4.15
8. นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ 43,872,030 1.79
9. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 33,950,800 1.39
10. นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล 30,430,000 1.24
11. นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์ 30,390,000 1.24
12.
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1
21,906,725 0.89
13. STATE STREET EUROPE LIMITED 20,038,923 0.82
14. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 19,976,654 0.82
15. BANK OF SINGAPORE LIMITED 19,179,999 0.78