ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

2559 2560 2561 9M/2562
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 6,758,405.58 22,925,359.06 27,203,326.87 30,576,394.00
หนี้สินรวม 4,014,912.97 16,512,866.06 18,402,008.54 20,601,989.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น (รวม) 2,743,492.61 6,412,493.00 8,801,318.33 9,974,405.00
รายได้จากการขาย 3,153,068.47 8,764,850.60 14,523,121.24 8,979,768.00
รายได้รวม 3,199,044.74 9,987,720.86 16,637,833.25 10,418,256.00
ต้นทุนขาย 1,724,158.02 5,662,437.33 8,610,999.33 5,113,139.00
ค่าใช้จ่ายรวม 666,416.91 1,452,481.24 2,871,640.90 2,087,087.00
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) 639,735.35 2,020,418.93 3,337,952.63 2,145,198.00
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 32.35% 55.25% 53.15% 39.86%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 16.00% 17.88% 18.43% 14.98%
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 45.32% 35.40% 40.71% 43.06%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 20.00% 20.23% 20.06% 20.59%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น D/E (เท่า) 1.46 2.58 2.09 2.07
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น IBD/E (เท่า) 0.94 1.41 1.42 1.56
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.63 0.67 0.66 0.57
ข้อมูลสถิติ
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 1,101,268,906.00 1,626,297,348.00 2,449,073,932.00 2,449,073,932.00
ราคา Par 0.50 0.50 0.50 0.50
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 8,810.15 31,387.54 16,163.89 19,102.78
Book Value per Share 2.49 3.94 3.59 4.07
EPS 0.58 1.24 1.36 0.88
P/E 13.77 15.54 4.84 8.90
P/BV 3.21 4.89 1.84 1.92