กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2561
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2560
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2560
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2560