กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2563
แถลงข่าวทิศทางธุรกิจและบริษัทในเครือประจำปี 2563
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2563
ONE ORIGIN แผนธุรกิจปี 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2562
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 3/2562