ข้อมูลตราสารหนี้

สัญลักษณ์ ขนาดที่ออก
(ล้านบาท)
ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)
วันที่ออก วันที่ครบกำหนด อายุตราสาร อัตราดอกเบี้ย
ORI207A 2,000.00 2,000.00 25 มกราคม 2561 25 กรกฎาคม 2563 2.5 ปี 4.30%
ORI215A 800.00 800.00 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2564 3 ปี 4.35%
ORI21OA 1,238.70 1,238.70 10 ตุลาคม 2561 10 ตุลาคม 2564 3 ปี 4.30%
ORI225A 1,607.00 1,607.00 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2565 3 ปี 4.15%
ORI229A 1,919.00 1,919.00 12 กันยายน 2562 12 กันยายน 2565 3 ปี 4.10%
รวม 7,564.70 7,564.70