ข้อมูลผู้ค้าหลักทรัพย์ (ตั๋วแลกเงิน)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02-165-5555
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02-544-5740