สารจากประธานกรรมการบริษัท

ปี 2561 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยยังมีการเติบโตของอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยระดับบน รวมทั้งโครงการในแนวรถไฟฟ้าทั้งเส้นทางที่เปิดบริการแล้ว และเส้นทางในอนาคต
(นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี)
ประธานกรรมการบริษัท

ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากอุปสงค์จากภายนอกประเทศ ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สถานการณ์ของธุรกิจมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่กระทบต่ออุปสงค์ รวมทั้งในด้านความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

ออริจิ้นเอง คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรม ทั้งจากภายในและภายนอก ในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจตลอดมา โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วย การพัฒนาสินค้าและบริการจากพื้นฐานแนวคิด EMPATHY - SMART PRODUCTS + EXCELLENT SERVICES การพัฒนาสินค้าและการให้บริการของเราด้วยเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้ำในทุกๆด้าน ทำให้โครงการของบริษัทเป็นที่ยอมรับและเติบโตอย่างรวดเร็ว

บริษัทยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยการขยายฐานทางธุรกิจให้ครอบคลุมไปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ และเพื่อให้ครอบคลุมทุกๆ ความต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งสินค้า และบริการ ทั้งการขยายโครงการอาคารชุดในระดับบนในแบรนด์ Park Origin ด้วยแนวคิด A Perfect Living Platform สร้างรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ ที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ และการขยายฐานธุรกิจบ้านจัดสรร ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก รวมทั้งการขยายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่สร้างรายได้หมุนเวียนซึ่งภายในอีก 5 ปี จะสามารถเปิดดำเนินการได้กว่า 2,265 Key ซึ่งจะเป็นรากฐานความมั่นคงของบริษัทต่อไป

แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 ยังคงมีปัจจัยท้าทายอยู่มาก ทั้งความอ่อนไหวของสถานการณ์เศรษฐกิจซึ่งยังคงได้รับผลกระทบจาก Trade War และ Brexit ปัจจัยภายในประเทศ เช่น มาตรการ LTV ใหม่, แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย, แนวโน้มราคาพืชผลเกษตร และการส่งออก และสถานการณ์การเมืองหลังการเลือกตั้ง รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ซื่งจะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

ผมยังเชื่อมั่นว่าแนวทางของออริจิ้นที่มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการ โดยการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า จะยังส่งผลให้บริษัทได้รับการตอบรับที่ดีต่อไป อีกทั้งการวางรากฐานที่ดีทั้งการพัฒนาบุคคลและระบบการทำงานให้เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีไอทีเข้ามาสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์จะส่งผลให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณบรรดาผู้มีส่วนรวมทั้งหลายทั้งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ทุกท่าน ตลอดจนคู่ค้า และลูกค้าซึ่งให้กำรสนับสนุนต่อบริษัทเสมอมา