คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

นายสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น
กรรมการ 845,088 หุ้น (ร้อยละ 0.034)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท MS in Computer and Information Sciences, Syracuse University, USA
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บัญชีบัณฑิต)
ประวัติการฝึกอบรม
  • DAP รุ่นที่ 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • SFE รุ่นที่ 17/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • HMS รุ่น ที่ 2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ ไทย จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2551 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
2551 - 2555 กรรมการ บริษัท เทรดสยาม จำกัด
2547 - 2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
3 บริษัท
บริษัทหรือองค์กรอื่น
1 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี