คณะผู้บริหาร

นางสาวจารุณี กุณาสิทธิ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้น
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท วีมา เอ็นไวรอนเม็นทอล เทคโนโลยีส์ จำกัด
2555 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท อี 85 จำกัด
2552 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)
2547 - 2552 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน)