คณะผู้บริหาร

นายเกรียงไกร กรีบงการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 0.00
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารองค์กร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2552 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (ในเครือบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ)
2552 - 2559 ประธานคณะกรรมการกลุ่ม บริษัท 304 พลาซ่า จำกัด
2552 - 2559 กรรมการบริษัทกลุ่ม บริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด
2552 - 2559 กรรมการ บริษัท ทวาราวดี รีสอร์ท จำกัด (ในเครือบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ)
2552 - 2559 ประธานคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)