คณะผู้บริหาร

นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและการขาย
สัดส่วนการถือหุ้น
- ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • เคหพัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาเคหะการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและการขาย บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
2558 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2558 ผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานธุรกิจคอนโด 2 บริษัท อนันดา ดีเวลลอบเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คอนโด 1 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2549 - 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คอนโด 1 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2549 - 2554 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คอนโด 1 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)