คณะผู้บริหาร

นายสมสกุล แสงสุวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 0.00
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2558 ผู้อำนวยการสถาปัตยกรรม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
2549 - 2554 รองผู้อำนวยการ อาวุโส บริษัท ฮัสเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
2547 - 2549 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ ไอคิว จำกัด
2546 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายแบบ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)