คณะผู้บริหาร

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
สัดส่วนการถือหุ้น
กรรมการ 775,250 หุ้น (ร้อยละ 0.032)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี เทคโนโลยีและบริหารงานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการฝึกอบรม
  • Chief Transformation Officer (CTO), สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารงานก่อสร้าง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
2552 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท โปรเจคเอเชีย จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
บริษัทหรือองค์กรอื่น
ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี