คณะผู้บริหาร

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 0.02
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี เทคโนโลยีและบริหารงานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารงานก่อสร้าง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัทอินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
2552 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง บริษัทโปรเจคเอเชีย จำกัด