คณะผู้บริหาร

นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 0.02
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีอาวุโส บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด
2554 - 2558 ผู้จัดการแผนกการเงินโครงการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2552 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จำกัด และ บริษัท เอ็นพีเอส โอเซี่ยนสตาร์ จำกัด
2547 - 2552 รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน (จัดหาเงินทุนและการลงทุน ) บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)