คณะผู้บริหาร

นางอารดา จรูญเอก
ประธานอำนวยการ
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 60.62
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Master of Commerce, Commerce and Accountancy Faculty, Sydney University, Australia
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
  • DAP รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ประธานอำนวยการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2552 - 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2552 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด
2547 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อีโค ซิสเท็ม จำกัด