คณะผู้บริหาร

นางอารดา จรูญเอก
ประธานอำนวยการ
สัดส่วนการถือหุ้น
กรรมการ 466,272,556 หุ้น (ร้อยละ 19.009)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 693,606,354 หุ้น (ร้อยละ 28.277)
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 203,279,918 หุ้น (ร้อยละ 8.287)
  • บริษัท ทุนพีระดา จำกัด
115,500,000 หุ้น (ร้อยละ 4.709)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
เป็นภริยาของนายพีระพงศ์ จรูญเอก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท Master of Commerce, Commerce and Accountancy Faculty, Sydney University, Australia
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
  • DAP รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • RCL รุ่นที่ 4/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ประธานอำนวยการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
2552 - 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2552 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
บริษัทหรือองค์กรอื่น
1 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี