คณะผู้บริหาร

นายพีระพงศ์ จรูญเอก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 60.62
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Master Degree of Engineering, University of New South Wales,Australia
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการฝึกอบรม
  • DCP รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • International Construction and Engineering Contract, The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27
ประสบการณ์การทำงาน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด
2547 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีโค ซิสเท็ม จำกัด