คณะกรรมการบริหาร

นายพีระพงศ์ จรูญเอก
กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น
กรรมการ 693,606,354 หุ้น (ร้อยละ 28.277)
คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 466,272,556 หุ้น (ร้อยละ 19.009)
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 203,279,918 หุ้น (ร้อยละ 8.287)
  • บริษัท ทุนพีระดา จำกัด
115,500,000 หุ้น (ร้อยละ 4.709)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
เป็นสามีของนางอารดา จรูญเอก
สัดส่วนการถือหุ้น
60.62
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท Master Degree of Engineering, University of New South Wales, Australia
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการฝึกอบรม
  • DCP รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • International Construction and Engineering Contract,The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27
ประสบการณ์การทำงาน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
2554 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
บริษัทหรือองค์กรอื่น
1 บริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี