กิจกรรมเพื่อสังคม

จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร และพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี โดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และพันธกิจในการใส่ใจรายละเอียดความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพัฒนาโครงการอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับ คู่ค้า ลูกค้า ผุ้ถือหุ้น พันธมิตร พนักงาน และสังคม ทำให้บริษัทฯ ยึดมั่นและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนนำแนวคิดดังกล่าวมาเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

นวัตกรรม

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อตอบสนองผู้บริโภคในยุคสังคมดิจิตอล นอกจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากที่สุดแล้ว บริษัทยังบริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริการ โดยได้สร้างแอพพลิเคชั่นชื่อ Digital Butler ขึ้น ซึ่งเป็นการนำเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์กับการบริการลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยและการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ให้มากที่สุด อาทิ การสั่งอาหาร การแจ้งทำความสะอาดห้อง การให้บริการซักรีดเสื้อผ้า การแจ้งซ่อม การแจ้งเหตุฉุกเฉิน การเรียกรถพยาบาล เป็นต้น โดยได้จัดงานแถลงข่าวขึ้นในเดือนมกราคม 2560