กิจกรรมเพื่อสังคม

จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร และพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี โดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และพันธกิจในการใส่ใจรายละเอียดความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพัฒนาโครงการอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับ คู่ค้า ลูกค้า ผุ้ถือหุ้น พันธมิตร พนักงาน และสังคม ทำให้บริษัทฯ ยึดมั่นและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนนำแนวคิดดังกล่าวมาเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เพราะในปัจจุบันภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก การให้ความสำคัญในการรักษาและฟื้นฟูให้สิ่งแวดล้อมกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิม เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกันดำเนินการอย่างเร่งด่วน บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่เป็นมิตรกับกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับต้นๆ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล ตั้งแต่เริ่มวางแผนในการพัฒนาโครงการ การออกแบบ กระบวนการก่อสร้าง จนไปถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมไปถึงสำนักงานของบริษัทเอง

1. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์เพื่อตอบรับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายว่าจ้างบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ เพื่อให้โครงการสามารถผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยได้จัดทำมาตรการ นโยบาย และแผนงานโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1.1 ด้านความปลอดภัยโครงการ (SAFETY PLAN) บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในการดำเนินงานในทุกๆขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ ดังนั้นจึงมีการการกำหนดแผนงานที่เน้นด้านความปลอดภัยในพัฒนาโครงการตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดเตรียมพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง ขณะก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยปรากฎอยู่ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงระบุอยู่ในสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมาทุกราย ในเรื่องของมาตรการความปลอดภัย ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ข้างเคียง และพนักงานก่อสร้างที่จะต้องมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันในขณะทำงาน หรือสำหรับบุคคลภายนอกที่รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ทุกโครงการต้องมีแผนป้องกันกรณีเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตเพื่อเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

1.2 ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบบริษัทมีการกำหนดมาตรในการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น

 • มาตรการเกี่ยวกับน้ำ
 • มาตรการเกี่ยวกับฝุ่นละออง
 • มาตรการเกี่ยวกับต้นไม้

  สำหรับพื้นที่โครงการที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ บริษัทฯ จะทำการออกแบบโครงการให้นำเอาต้นไม้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และให้ทางรุกขกรผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบและแนะนำวิธีการตกแต่ง ดูแลต้นไม้ แทนการตัดหรือโค่นต้นไม้ออกจากพื้นที่ โดยมีการนำผลการตรวจสอบมาประชุม Site Meeting ทุกสัปดาห์เพื่อหาแนวทางควบคุม แก้ไข ป้องกัน ตามหลักการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ EIA หรือมากกว่าข้อกำหนด ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 แผนงานด้านความปลอดภัยภายในโครงการ (SAFETY INSITE) และส่วนที่ 3 จัดทำแผนป้องกันผลกระทบชุมชนตามมาตรการ (EIA) รอบโครงการ

2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

 • การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ Park Origin ที่มีการพัฒนาคอนโดมิเนียมให้เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย เพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิตและคิดเผื่อโลก โดยสร้างสมดุลการใช้ชีวิตของคนเมืองอย่างยั่งยืน ภายใต้คอนเซปท์ "A Perfect Living Platform" ซึ่งเป็นการสร้าง model หรือรูปแบบการอยู่อาศัยแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยผสาน เทคโนโลยี สังคม และธรรมชาติที่ลงตัวโดยพยายามรักษาพื้นที่สีเขียวไว้ให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้

  สำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯนั้น บริษัทฯมีการเลือกใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเป็นมิตรกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น

 • การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานในอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์ทเตอร์ หลอดไฟแบบแอลอีดี เครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นประหยัดไฟ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารคอนโดมิเนียมได้ในระยะยาว
 • การติดตั้งแผงโซลาร์ และกังหันลมผลิตไฟฟ้าบริเวณชั้นบนสุดของโครงการ Tropicana เอราวัณ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร และเพื่อตอบรับกับแนวทางการประเมินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันอาคารเขียวไทย ซึ่งปีพ.ศ. 2553 มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านอาคารเขียวของไทยขึ้น ชื่อว่าสถาบันอาคารเขียวไทย หรือ Thai Green Building Institute (TGBI) โดยเป้าหมายหลักคือ ต้องการพัฒนาองค์ความรู้และจัดทำมาตรฐานรวมทั้งหลักเกณฑ์อาคารเขียวของไทยขึ้นมาใช้เองเพื่อนำมาใช้แทนเกณฑ์อาคารเขียวที่กำหนดมาจากประเทศมหาอำนาจ ลดความเสียเปรียบด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศมีหน่วยงานในด้านการออกแบบโครงการตามมาตรฐานอาคารเขียว (TREES) ของสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI)

  ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับหมวดงานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับการเตรียมความพร้อมการก่อสร้าง และอาคารปรับปรุงใหม่ในขั้นออกแบบ ที่มีชื่อเรียกว่า TREES PRE-NC หรือ TREES For Pre New Construction & Major Renovation

3. นโยบายด้านการจัดการภายในบริษัท

บริษัทฯ ได้ออกแบบสำนักงานให้มีการใช้แสงจากธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อการประหยัดพลังงาน มีนโยบายลดการใช้กระดาษ สนับสนุนการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการนำเอกสารใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การนำไปปฏิบัติ

 1. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จะประสานงานกับผู้ออกแบบโครงการ ให้ออกแบบตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกโครงการ

 2. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จะประสานงานกับผู้ออกแบบโครงการ และดำเนินการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับบางหัวข้อที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ TREES PRE-NC ของสถาบันอาคารเขียวไทยทุกโครงการ เช่น การหลีกเลี่ยงที่ตั้งที่ไม่เหมาะสมกับการสร้างอาคาร การลดผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแล้ว การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว การออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ การปลูกต้นไม้ยืนต้น การใช้พืชพรรณท้องถิ่นที่เหมาะสม การซึมน้ำและการลดปัญหาน้ำท่วม การเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ การลดใช้สารทำความเย็นที่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ สำหรับระบบปรับอากาศ การระบายอากาศและความส่องสว่างภายในอาคาร การบริหารจัดการขยะ เป็นต้น

  (อ้างถึง ** เกณฑ์การการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างและอาคารปรับปรุงใหม่ ในขั้นออกแบบ ที่มีชื่อเรียกว่า TREES PRE-NC หรือ TREES For Pre New Construction & Major Renovation)

  ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจะส่งโครงการสมัครเข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์ TREES PRE-NC เพื่อขอหนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ของสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในด้านการทำประชาสัมพันธ์ด้าน CSR ของบริษัท ต่อไป

 3. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการที่ได้ระบุไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และทำการตรวจสอบติดตามอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอทุกโครงการ
 4. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จะบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้างให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ในเรื่องของการกองเก็บวัสดุ การจัดการวัสดุเหลือใช้ หรือการนำกลับไปใช้ใหม่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนหรือสภาพแวดล้อมข้างเคียงทุกโครงการ
 5. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างจะประสานงานผู้รับเหมาทุกโครงการให้จัดทำประกันภัยสำหรับการก่อสร้าง (CAR INSURANCE)
 6. ฝ่ายบัญชีและการเงินจะพัฒนา Website เพื่อติดต่อกับลูกค้าและจัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ
 7. บริษัทฯ ได้ออกแบบสำนักงานให้มีการใช้แสงจากธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อการประหยัดพลังงาน มีนโยบายลดการใช้กระดาษ สนับสนุนการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการนำเอกสารใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 8. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จะประสานงานกับผู้ออกแบบโครงการ ให้ออกแบบตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกโครงการ
 9. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จะประสานงานกับผู้ออกแบบโครงการ และดำเนินการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับบางหัวข้อที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ TREES PRE-NC ของสถาบันอาคารเขียวไทยทุกโครงการ เช่น การหลีกเลี่ยงที่ตั้งที่ไม่เหมาะสมกับการสร้างอาคาร การลดผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแล้ว การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว การออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ การปลูกต้นไม้ยืนต้น การใช้พืชพรรณท้องถิ่นที่เหมาะสม การซึมน้ำและการลดปัญหาน้ำท่วม การเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ การลดใช้สารทำความเย็นที่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ สำหรับระบบปรับอากาศ การระบายอากาศและความส่องสว่างภายในอาคาร การบริหารจัดการขยะ เป็นต้น

  (อ้างถึง ** เกณฑ์การการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างและอาคารปรับปรุงใหม่ ในขั้นออกแบบ ที่มีชื่อเรียกว่า TREES PRE-NC หรือ TREES For Pre New Construction & Major Renovation)

  ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจะส่งโครงการสมัครเข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์ TREES PRE-NC เพื่อขอหนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ของสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในด้านการทำประชาสัมพันธ์ด้าน CSR ของบริษัท ต่อไป

 10. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการที่ได้ระบุไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และทำการตรวจสอบติดตามอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอทุกโครงการ
 11. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จะบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้างให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ในเรื่องของการกองเก็บวัสดุ การจัดการวัสดุเหลือใช้ หรือการนำกลับไปใช้ใหม่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนหรือสภาพแวดล้อมข้างเคียงทุกโครงการ
 12. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างจะประสานงานผู้รับเหมาทุกโครงการให้จัดทำประกันภัยสำหรับการก่อสร้าง (CAR INSURANCE)
 13. ฝ่ายบัญชีและการเงินจะพัฒนา Website เพื่อติดต่อกับลูกค้าและจัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ

4. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

 • โครงการส่งต่อต้นไม้ 10,000 ต้น บริษัทฯ ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในการสร้างสังคมเมืองที่ยั่งยืน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพฯ และท้องถิ่นต่างๆ ด้วยการปลูกต้นไม้ 1 ต้น ต่อที่อยู่อาศัย 1 ยูนิตที่เปิดขายใหม่ เพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนและโอโซนที่บริสุทธิ์ให้กับคนเมือง โดยในปี 2561 ได้ส่งต่อต้นไม้ทั้งสิ้นจำนวน 1,000 ต้น ให้กับสวนสาธารณะในกรุงเทพ และจะสานต่อในปี 2562 ต่อไป
 • โครงการลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง โดยนำร่องจากการประหยัดทรัพยากรในสำนักงาน อาทิเช่น พัฒนาเว็บไซต์เพื่อติดต่อกับลูกค้า และจัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) แทนการใช้กระดาษ การรณรงค์ไม่ใช่ถุงพลาสติก การแยกขยะ เป็นต้น
 • โครงการ "เพราะป่า คือ บ้าน" พาพนักงาน และลูกบ้านออริจิ้น ร่วมปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ เพื่อช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง ลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรง เพิ่มแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ รวมถึงช่วยลดมลภาวะทางอากาศและสิ่งปฎิกูลต่างๆ ให้ดีมากยิ่งขึ้น

  โครงการ "เพราะทะเล คือ ชีวิต" ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ แสมสาร จ.ชลบุรี ร่วมปลูกปะการัง ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง พร้อมลูกบ้านแหลมฉบัง-ศรีราชา 3 โครงการ ได้แก่ Knightsbridge The Ocean Sriracha , Notting Hill Laemchabang - Sriracha และ Kensington Laemchabang-Sriracha และพนักงานออริจิ้น รวมกว่า 100 ท่าน

 • ร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สวนวชิรเบญจทัศ พร้อมมอบต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ กว่า 400 ต้น ให้กับสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (บางแคภิรมย์) และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรมสมุดทำมือพี่ให้น้อง บริษัทฯ ชวนพนักงานมาร่วมเป็นจิตอาสาทำสมุดแทนใจ นำเอาวัสดุเหลือใช้ภายในออฟฟิต คือ กระดาษเหลือใช้เพียงหน้าเดียวมาทำเป็นสมุดเล่มใหม่เพื่อส่งต่อให้น้องๆที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนในแถบชนบท ผ่านทางโครงการ "PAPER RANGER" ภายใต้ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์