กิจกรรมเพื่อสังคม

จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร และพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี โดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยการคิดที่มากกว่า และพันธกิจในการใส่ใจรายละเอียดความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพัฒนาโครงการอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับ คู่ค้า ลูกค้า ผุ้ถือหุ้น พันธมิตร พนักงาน และสังคม อันทำให้เกิดเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างยั่งยืน ดังนี้

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

นอกเหนือจากนโยบายการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ให้การบริการที่ดีที่สุดภายใต้แนวคิด The Empathy แล้ว บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพสังคม และชุมชนที่ดีไปพร้อมๆกัน เพราะบริษัทฯเชื่อว่า ชุมชนและสังคมที่ดีจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้สนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังคม และชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสนับสนุนกิจกรรมให้กับทุกกลุ่มคนในสังคม ชุมชนใกล้เคียง โรงเรียน ตั้งแต่เด็ก ไปจนถึง กลุ่มผู้สูงวัย ให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการโดยตรงหรือไม่ ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคม

ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมทางด้าน CSR เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

 • โครงการ "Origin สานฝัน พัฒนาโรงเรียน" เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนโอกาสในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ รวมถึงแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพราะโรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียนในการดำเนินชีวิต ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน จึงได้ร่วมกับพันธมิตรทางการค้า พนักงาน และลูกบ้าน ในการร่วมทำความดี พัฒนาโรงเรียน ซ่อมแซมตึกอาคาร และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียนในน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมส่งมอบสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 โรงเรียน คือ

  • โรงเรียนอนุบาลวัดผ่องพลอย ร่วมปรับปรุงอาคารเรียน สนามเด็กเล่น สวนพักผ่อนหย่อนใจ และมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้ที่จำเป็นให้กับนักเรียน
  • โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง ร่วมปรับปรุงอาคารเรียน ติดตั้งรั้วกันตกและไฟส่องสว่างตามจุดต่างๆ เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยของนักเรียน ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ และมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้ที่จำเป็นให้กับนักเรียน
 • จัดทำโครงการ "สงกรานต์นี้พี่ให้น้อง" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันทำความดี กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนในช่วงวันหยุดสงกรานต์ โดยในปีนี้ จัดให้มีการมอบหนังสือ และสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในบ้านเกิดของพนักงานจังหวัดต่างๆ รวมมูลค่า 90,000 บาท

 • รับอุปการะเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสแบบระยะยาวจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 20 คน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 และประถมศึกษาปีที่5 ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของบริษัทฯ นอกจากการให้ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในทุกๆ เดือน บริษัทฯ ยังสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ให้เด็กและเยาวชนในอุปการะอีกด้วย

 • สนับสนุนโครงการคลังอาหารในครัวเรือน มอบพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช และเครื่องมือการเกษตรให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนในต่างจังหวัดของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืน และเพิ่มพูนรายได้ในครัวเรือน เพื่อนำรายได้ไปเป็นทุนการศึกษาในอนาคต เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

 • จัดโครงการ "ออริจิ้นจุดประกายฝัน สร้างนักวิศวกรตัวน้อย" ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเน้นการให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมพื้นฐานแก่เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่อยู่ในวัยความคิดสร้างสรรค์และอยู่ในช่วงค้นหาความชอบของตนเอง จำนวน 62 คน

 • บริษัทฯได้จัดให้มีการประกวดการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางคอนโดมิเนียม "Origin Creative Contest" ภายใต้แนวคิด "Gen-Z : The Origin Condominium" โดยเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ร่วมส่งผลงานออกแบบเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ ซึ่งจะมีการจัด Workshop และมีการ Coaching โดยทีมสถาปนิกมืออาชีพของบริษัทฯ ให้กับน้องๆที่เข้าประกวด ซึ่งบริษัทเชื่อว่า เราสามารถพัฒนาน้องๆนักศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญหลักของประเทศให้เติบโตขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลลากรมืออาชีพภายในบริษัท

 • บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับเยาวชน และส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนในโครงการเพื่อให้มีโอกาสได้รับทุนโควต้านักฟุตบอลโรงเรียนและสโมสรต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติสืบไป บริษัทฯ จึงได้ร่วมสนับสนุนจัดทำชุดฟุตบอล อุปกรณ์เพื่อการฝึกซ้อม และตู้น้ำดื่ม มอบให้กับศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล แบริ่ง 19 รวมเป็นจำนวนเงิน 94,240 บาท

 • ร่วมสนับสนุน สมทบทุนให้กับโครงการ Friend for Life ของธนาคารทิสโก้ ประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่นำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

 • บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มูลนิธิรามาธิบดี เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสมทบทุนผู้ป่วยอนาถา

 • บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล