กิจกรรมเพื่อสังคม

จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร และพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี โดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และพันธกิจในการใส่ใจรายละเอียดความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพัฒนาโครงการอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับ คู่ค้า ลูกค้า ผุ้ถือหุ้น พันธมิตร พนักงาน และสังคม ทำให้บริษัทฯ ยึดมั่นและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนนำแนวคิดดังกล่าวมาเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การร่วมพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการมีคุณภาพสังคมที่ดี เพราะชุมชนและสังคมที่ดีจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านการทำกิจกรรม สภาพความเป็นอยู่ รวมถึงสุขภาวะอนามัยที่ดี ให้ทุกกลุ่มคนในสังคม ชุมชนใกล้เคียง โรงเรียน ตั้งแต่เด็ก ไปจนถึง กลุ่มผู้สูงวัย ให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการโดยตรงหรือไม่ ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคม

ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมทางด้าน CSR เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

 • สนับสนุนจักรยาน จำนวน 50 คัน ให้เทศบาลบางปู จ.สมุทรปราการ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บางปู เพื่อใช้เดินทางไปโรงเรียนและดำเนินชีวิตในประจำวัน

 • ดำเนินโครงการ "Origin สานฝัน พัฒนาโรงเรียน" ด้วยในปัจจุบันมีโรงเรียนมากมายที่ขาดแคลนโอกาสในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ รวมถึงแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพราะโรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียนในการดำเนินชีวิต ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน จึงได้ร่วมกับพันธมิตรทางการค้า พนักงาน และลูกบ้าน ในการร่วมทำความดี พัฒนาโรงเรียน ซ่อมแซมตึกอาคาร และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียนในน่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ร่วมส่งมอบสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 โรงเรียน คือ

  1. โรงเรียน วัดสีล้ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ร่วมปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพยาบาล และสวนพักผ่อนหย่อนใจ
  2. โรงเรียน อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ จ.สมุทรปราการ ร่วมปรับปรุงสวนรื่นรมย์อุดมปัญญา สวนแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  3. โรงเรียน ประชาภิบาล กรุงเทพมหานคร ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน กำแพงโรงเรียน และสวนเศรษฐกิจพอเพียง
 • จัดทำโครงการ "สงกรานต์นี้พี่ให้น้อง" เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำความดีกลับคืนสู่บ้านเกิดของตนเอง โดยการร่วมมอบชุดอุปกรณ์กีฬา อาทิเช่น ลูกบอล ลูกบาส ตะกร้อ ให้กับโรงเรียนในบ้านเกิดของพนักงานจังหวัดต่างๆ จำนวน 15 ชุด

 • สนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม ในงานเปิด "ลานกีฬาพัฒน์ฯ 2" เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ด้วยการมอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาพัฒน์ ให้กับเขตราชเทวี โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่รกร้างใต้ทางด่วนอุรุพงษ์ ถนนพระรามที่ 6 ให้กลายเป็นลานกิจกรรมอเนกประสงค์หลากหลายชนิดให้กับชุมชน ทั้งลานกีฬา ตลาด พื้นที่ศิลปะวัฒนธรรม และสวนสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน

 • มอบเงินให้กับมูลนิธิบ้านพักคนชราหญิง ร่วมกับกิจกรรมงานครบรอบ 14 ปีดาราเดลี่ "คนไทยรักกัน" ด้วยการทำCSR ครั้งใหญ่ มอบเงินให้กับองค์กรการกุศล ทั้งสิ้น 14 องค์กรทั่วประเทศ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ด้วยความมุ่งหวังในการเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อความสุข สานความฝันให้กับสังคมอย่างรอบด้านในครั้งเดียว ไม่ว่าจะเป็น เด็ก การศึกษา สตรี คนชรา ผู้ป่วย คนพิการ ศาสนา สิ่งแวดล้อม และสัตว์

 • ร่วมบริจาคสุขภัณฑ์ให้กับโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา จ.สมุทรปราการ บริษัทฯ ได้มอบเครื่องสุขภัณฑ์สภาพดีที่เหลือใช้จากการรื้อถอนห้องตัวอย่าง ให้กับเด็กนักเรียนและครู อาจารย์โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา จ.สมุทรปราการ มูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท เพื่อร่วมสร้างสุขอนามัยที่ดี รวมถึงปลูกฝังให้เยาวชนมีพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำอย่างถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานด้านความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย

 • ร่วมสนับสนุนการบูรณะอาคารมัสยิดดารุ้ลอะมาน ซอยเพชรบุรี ทางบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ในการบูรณะอาคารมัสยิดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกุศลกิจทางศาสนา ณ มัสยิดดารุ้ลอะมาน ซอยเพชรบุรี ซึ่งถือเป็นการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงกับโครงการคอนโดของทางบริษัทฯ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของคนในชุมชนใกล้เคียง

 • รับอุปการะเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสแบบระยะยาวจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 20 คน โดยเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 4 ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของบริษัทฯ นอกจากการให้ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในทุกๆ เดือน บริษัทฯ ยังสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ให้เด็กและเยาวชนในอุปการะอีกด้วย

 • สนับสนุนโครงการคลังอาหารในครัวเรือน มอบพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช และเครื่องมือการเกษตรให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนในต่างจังหวัดของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืน และเพิ่มพูนรายได้ในครัวเรือน เพื่อนำรายได้ไปเป็นทุนการศึกษาในอนาคต เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

 • จัดโครงการ "ออริจิ้นจุดประกายฝัน สร้างนักวิศวกรตัวน้อย" ณ โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง จังหวัดสมุทรปราการ) เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมพื้นฐานแก่เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 4 ที่อยู่ในวัยความคิดสร้างสรรค์และอยู่ในช่วงค้นหาความชอบของตนเอง จำนวน 100 คน

 • ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดทำพื้นที่การเรียนรู้สำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชื่อ PLEARN Space ซึ่งเป็น Digital Co-Learning Space แห่งแรก เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ ประสานกับมหาวิทยาลัย และควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด

 • บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล