รางวัลที่ได้รับ

ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 97 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

รางวัลที่ได้รับในปี 2561

จากความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ รับผลคะแนนการประเมินและรางวัลต่างๆ ดังนี้

ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting - AGM) ประจำปี 2561 โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 97 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561

ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 657 บริษัท

2018 Asia CEO Summit & Award Ceremony

รางวัล "Outstanding Brand"

จาก 2018 Asia CEO Summit & Award โดยรางวัล Outstanding Brand ของเวทีนี้ จะมอบให้กับบริษัทที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่แข็งแกร่ง มีวิสัยทัศน์ชัดเจน มีแผนการขยายธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม และมีผลประกอบการที่โดดเด่นและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดโดย Influential Brands ซึ่งเป็น Think Tank ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคสัญชาติสิงคโปร์

PropertyGuru Thailand Property Awards 2018

บริษัทออริจิ้นได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล สำหรับผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศ
จากโครงการ PARK ORIGIN PHAYATHAI

  • รางวัล Winner : Special Recognition for Smart Home Development
  • รางวัล Highly Commended : Best Luxury Condo Architectural Design (Bangkok)
  • รางวัล Best Condo Landscape Architectural Design (Bangkok)
  • รางวัล Highly Commended : Best Luxury Condo Development (Bangkok)

ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

Fast-Growing Company Award

เป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างรวดเร็วในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา จากงานประกาศรางวัล Thailand Top Company Awards 2018 จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและนิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยผลการดำเนินงานทั้งรายได้และกำไรของออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เติบโตอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะกำไรในปี 2560 เติบโตมากกว่า 200% จากปี 2559

ASA Real Estate Forum 2018

รางวัล "ASA Real Estate Awards 2018" หรือ รางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น และรางวัลผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นประจำปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 80 ปี ของการก่อตั้งสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวทีที่ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคในโครงการในมิติต่างๆมากยิ่งขึ้น โดยรางวัลดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงต่างๆ อาทิ สถาปนิก วิศวกร และ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ และถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และมีคุณค่า ที่จะช่วยยกระดับโครงการอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล