ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์ อีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณ สมะนันท์ ผลสมบูรณ์โชค samanun.polsomboonchok@th.nomura.com
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พีระวัฒน์ เด่นธนานันต์ Peerawat@uobkayhian.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ธัญญธร ทรงวุฒิ thanyatorn.s@fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จำกัด (มหาชน) คุณ รณกฤต สารินวงศ์ ronnakrit.s@aecs.com
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณ สรพงษ์ จักรธีรังกูร sorapong.j@kasikornsecurities.com, sorapong.jak@gmail.com
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณ สมะนันท์ ผลสมบูรณ์โชค samanun.polsomboonchok@th.nomura.com
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ เติมพร ตันติวิวัฒน์ termporn.t@maybank-ke.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คุณ ภาดล วรรณรัตน์ vpadon@yahoo.com;padon.v@yuanta.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด คุณ วรรัตน์ เผ่าภคะ woraratp@ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คุณ ศิริพร ไกรรส Siriporn.kr@lhsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณ เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม therdsak@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณ นวลพรรณ น้อยรัชชุกร nuanpun@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คุณ นฤมล เอกสมุทร narumon.e@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ ดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย danait@phillip.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด คุณ วิลาสินี บุญมาสูงทรง wilasinee@globlex.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด คุณ รัศมิมาน เสริมประเสริฐ rasmiman@tisco.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี โอเอส เค จากัด (มหาชน) คุณ วนิดา ไกสเล่อร์ wanida.ge@rhbgroup.com
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี โอเอส เค จากัด (มหาชน) คุณ ชาตรี ศรีสมัยเจริญ chatree.sr@rhbgroup.com
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณ กิตติสร พฤติภัทร kittisorn.pruitipat@krungsrisecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คุณ วรพจน์ หงส์ภิญโญ vorapoj.h@yuanta.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) คุณ จิรภัทร โบสุวรรณ Jirapat.b@aecs.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณ อำนาจ โงสว่าง amnart.n@ktbst.co.th  
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คุณ สมบัติ เอกวรรณพัฒนา sombata@th.dbs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คุณ จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล chanpens@th.dbs.com
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จำกัด (มหาชน) คุณ มีนา ตุลยนิติกุล meena.tu@applewealthsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คุณ ธนัท พจน์เกษมสิน tawatchai@aslsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณ จิตรา อมรธรรม pannawitch@aslsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด คุณ ธวัชชัย อัศวพรไชย tawatchai@aslsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด คุณ ปัณณวิชย์ ฤทธาสิรินันท์ pannawitch@aslsecurities.com